Album

Oksilithos, Evvoia Greece

Exploring the mountain