Album

She dont like them pretty niggas, Saddity niggas

She Dont Like Them Pretty Niggas, Saddity Niggas