Album

Jiaxiu Pavilion

Guiyang, China - March 25, 2018: Cityscape of Guiyang at noon, Jiaxiu Pavilion on the Nanming River. Located in Guiyang City, Guizhou Province, China. ASIA Guizhou Jiaxiu Pavilion China Ethnic Guiyang Langdale Miao Miao Nationality Village Minority Xijiang