Album

Pontia protodice

Checkered white butterfly (Pontia protodice) nectaring on flower. Butterfly Checkered White Flower Focus On Foreground Fuschia FuschiaPinkFlowers Pontia Protodice White