Album

Ethiopian mountain adder

Ethiopian mountain adder known as Bitis parviocula is found in the mountains of southwest Ethiopia Adder Bitis Parviocula Ethiopian Mountain Adder Herp Herpetology Snake Venom Venomous