Album

Trong cái rủi chà bá có cái may bé nhỏ

Thank you so much 😢😢 I Don't Want To Grow Up To  Meet So Much Trouble Plz Tell Me Why Blue Eyes Help Me Be Strong Girl Be Strong 很可爱 Don't Cry Trong Cái Rủi Chà Bá Có Cái May Bé Nhỏ