Album

สะพานข้ามทะเลสาบ

สะพานเฉลิมพระเกียรติ ทะเลน้อย พัทลุง ทะเลน้อย สะพานเฉลิมพระเกียรติ สะพาน สะพานข้ามทะเลสาบ ทะเลน้อย พัทลุง ควนขนุน อุทยานนกน้ำ นกน้ำ ชมนก ทุะเลดอกบัว