Album

سالها

پیرمرد سالها تنها بود و اکنون در قبر و حجله به کجا می نگرد الفاتحة همسایه عکسش قشنگ بود مرگ آخر خط همین و بس کاریش هم نمیشه کرد قم آذر