Album

آیت

مدرسه علمیه آیت ﷲ گلپایگانی قم @qomiha مسجد قم قدیمی و تاریخی زیبا ایران این پایینی 👇 تبلیغات نرم_افزار همین Made with @nocrop_rc Rcnocrop
. در مسجد بدنبالت بودم فراموش کردم که از رگ گردن به من نزدیک تری مدرسه علمیه آیت ﷲ گلپایگانی قم
تجربه اولیه آویزون کردن موبایل قلبم اومد تو حلقم مدرسه علمیه آیت ﷲ گلپایگانی قم