Album

گیاهی

دید بس نادر گیاهی سبز و تر می‌ربود آن سبزیش نور از بصر سبزی خوردن خورشتی آشی سبزی می خوای بدو اصلا عمو_سبزی_فروش_بله هر کی بلده بقیش رو بگه