Album

دیدم_که_میگم

سروده ای در وصف کیبرد کامپیوتر از شمس غزل گوید گرگی بخورد یوسف یعقوب را شیر فلک هم بر او پنجه نیارد گشود هر نفس الهام حق حارس دل های ماست از دل ما {کی برد} میمنه دیو حسود . چیه؟ چی_شده چرا_اینطوری_نگاه_میکنید دیدم_که_میگم این کیبرد یکی از قدیمی ترین هاست که من هنوز ازش استفاده می کنم