Album

اسراف

. کسی کز غمزه ای صد عقل بندد گر او بر ما نخندد پس که خندد اگر تسخر کند بر چرخ و خورشید بود انصاف و انصاف آن پسندد دلا می جوش همچون موج دریا که گر دریا بیارامد بگندد چو خورشیدی و از خود پاک گشتی ز تو چنگ اجل جز غم نرندد شکر شیرینی گفتن رها کن ولیکن کان قندی چون نقندد . مولانا چه شعر های گفته😕 دمش_گرم پرتقال گندیده خب اسراف نکنید
. جیلی_بین از نعمت های الهی است بخورید و بیاشامید و بفرما یید و بپسند ید و خوشمزه (نه خوشمزه نبود) و به_به و اسراف نکنید Jelly_Bean bokhorid VA biyashamid