Album

الکی_مثلا

. برای سفر همسفر می خواهم این دنیایی فانی برای دیگران من مرگ را ترجیح میدهم . . . . . . . . . . . . . . . الکی_مثلا من افسردگی گرفتم
. اگه گفتید نکته عکس چیه؟؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . الکی_مثلا عکس های من نکته دارن