Album

کعبه

. تو مسیحا زاده اما دختر موسی شدی مریم قدیسه ی ذریه ی طاها شدی یک نخی از چادرت مانند کعبه محترم قبله ی عرشی ترین سجاده ی دنیا شدی شاعر: قاسم نعمتی . حضرت_معصومه قم . از فراز هتل فدک . شوخی: بدون_ادیت 😆 . به کمک نرم افزار 👇 Tinyplanetfx