Album

یا_علي

. مسجد خانه خداست اگه به هر دلیلی بسته شد خب دم در میشه نماز خوند . . . . دیگه از منبر بیام پایین یا_علي اعتکاف