Album

شاخ

. و تو چه دانی ترس چیست؟ ارتفاع چیست؟ زیباست! . هر اندیشه که می‌پوشی درون خلوت سینه نشان و رنگ اندیشه ز دل پیداست بر سیما ضمیر هر درخت ای جان ز هر دانه که می‌نوشد شود بر شاخ و برگ او نتیجه شرب او پیدا مولانا . . پ ن طنز: خواستم خودکشی کنم و خودمو پرت کنم پایین که یهو ننم داد زد که چیکار میکنی؟ گفتم: خودکشی 😚 برگشته میگه الان نه، مهمون داره میاد 😚 منمیدونمپسرپادشاهمکهوقتیبچهبودمجابجامکردن
. جمله سوداها بر این فن عاقبت حسرت خورند ز آنک صد پر دارد این و نیست آن ها را پری پیش باغش باغ عالم نقش گرمابه ست و بس نی در او میوه بقایی نی در او شاخ تری . بزن بپسند خوشمزه Delicious بفرما پرتقال نارنگی هویج