Album

فلک

. خانه دل باز کبوتر گرفت مشغله و بقر بقو درگرفت غلغل مستان چو به گردون رسید کرکس زرین فلک پر گرفت مولانا البته شعر پایین برازنده تره کفتر کاکل به سر های های این خبر از من ببر وای وای از معین حالا خودتون انتخاب کنین 😚
هنوز نسل مرده زنده است این چرخ فلک که ما در او حیرانیم فانوس خیال از او مثالی دانیم خورشید چراغ دان و عالم فانوس ما چون صوریم کاندر او حیرانیم اسب قاطر الاغ و یا خر با گاری یا همون درشکه کنار ماشین پراید