Album

وای_فای

. ثتز من وات هی دووینگ این ثیز چال ؟ آیا دارد نماز می خواند . . . . . . نه بابا، از اونجا وای_فای همسایه رو گرفته اینترنت مفتی کوفتت بشه