Album

گوشی_رو_بچرخونید

. مرا چه به تو؟ دریا هیچ وقت به رودخانه نریخته است! همان بهتر به زانوهای مادرم فکر کنم و آلزایمر مادربزرگ ــ که تنها کلمه ی مدرن خانه ی قدیمی ماست ــ و اینکه ماهی را هر وقت از آب بگیری دریایی را در ماتم غرق کرده ای. داوود_سوران . . عکس وارونه گوشی_رو_بچرخونید 😚