Album

گم

دود میکنم تمام زشتی ها و بدی هارا...فقط تو میمانی و زیبایی و یک بغل حس ناب ۸/۸/۹۴ یادش بخیر ۸/۸/۸۸ ۱۵:۵۱ H H خیابان باران مرور اولینی دیگر کاردستی سرماخوردگی لیموناد ادامس ضمن خدمت ۰۳:۳۰ شهید بهشتی گم کردن تیپ رسمی پرتقال من اشیاء از آنچه در آیینه میبینید به شما نزدیک ترند... و در اخر شوغایی عمیق و شاهکاری بزرگ