Album

راس

……………………………………………………………………………………………………… قرار ما هر شب راس ماه هر ماه راس شب_چهارده ماه شب چهارده عاشق به ماه نگاه کند دیوانه میشود ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ به ماه نگاه کند چه میشود؟! پ ن۱:یافتیمش:-) پ ن۲:چندروز دیگه مونده خدایا به خیر بگذرون پ ن۳:بازارچه: -)) پ ن۴:خستگی زیاد و کوفتگی: -/ پ ن۵:عطسه پ ن۶:تبریک سالگرد ازدواج ی نفر ک یادش نبود گل_پاییزی_من هانیه_سامعی دو روز پیش> ماهگردمون مبارک ۱۳/۲/۹۵ ۰۰:۰۰ ………………………………………………………………………………………………………