Album

اگر_زندگی_را_راحت_بگیری_راحت_میگذرد_شک_نکن

…………………………………………………………………………………………………… آخر هفته های خوب من:-)و تجدید خاطراتمان... مرورعکس هایمان , مرور خاطراتمان , مرور تو هر صبح و ظهر و شب در ذهنم... دستانم... لب هایم:-) هر جا که نگاه میکنم تصویر بوسه ای از تو روی پیشانی ام است... فتح کوه ها حفر برف ها ریختن سنگ ریزه ها …… خودت که میدانی؛-) دوست داشتنت را دوست دارمگل_پاییزی_من هانیه_سامعی جغد ولنتاین کوه عزا قبرستان خواب زنمو؛ -))) معرفی حال_خوب امید شناسنامه بیمه خدا دعا سنجاق_سینه جن اگر_زندگی_را_راحت_بگیری_راحت_میگذرد_شک_نکن :-) ۱۹/۱/۹۵ فتوش:-)واس سال پیشه؛-)) ۲۰:۲۰ ………………………………………………………………………………………………………