Album

ابتدایی

……………………………………….…………………………………………………………… همه ی انسانها با اعتقادات و ارزشهایشان زنده اند , متن دین ها هم پر از ارزش ها و باورهاست , باور هرکس مقدس و محترم هست , هیچ دینی بر دین دیگر برتری ندارد , مبلغان دین پا روی ارزش های مردم میگذارند و ارزش ها و باور های دین خود را جایگزین میکنند..دنیا سراسر خرافات است...از کلیسا رفتن و قربانی کردن و هییت رفتن و زنده ب گور کردن دختران ... تمنای فطری انسانهاست ک وادار میکند ب تدوین دین جدید و کامل تر از دین قبل :-) هانیه_سامعی دین ابتدایی انسانم_ارزوست ذهن ۱۸:۱۸ ۲۲/۱/۹۵ ………………………………………………………………………………………………………