Album

阿里山

Sunrise Mountain Shenmu Chiayi, Taiwan