Album

Timepassedbutmemoriesstay

แต่ไม่รู้จะขอบคุณ... ไม่รู้ทำอย่างไร ไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยิ่งใหญ่ควรค่าพอ... ที่ชั้นได้จากเทอได้รักโดยไม่ต้องขอ ว่า "รักคืออะไร" ตอนแรกตั้งใจจะสื่อเพลงเศร้า ย้อมสีมันหวานนึกถึงเพลงรักสะงั้น Lovesong Ayutthaya Thailand Moment Artchitecture Cultural Thaitraditional Emotional Feeling Timepassedbutmemoriesstay
ห่างอยู่ตรงนี้.....ทรมานอยู่กับรอคอย** เทอปล่อยให้ชั้นรอ.. เทอปล่อยให้ชั้นคอย แต่เวลามันช่างเหลือน้อย แล้วเทอก็จากไป Feeling Hurt Sad Deeplyfeeling Lonely Timepassedbutmemoriesstay Abstract Art Ayutthaya Thailand
ดนตรีนั้นเล่นอยู่....ฟังชั้นฟังอยู่... แต่ว่าในใจนั้นเงียบงัน.. มีแต่เสียงเพลงที่ว่างเปล่า ดื่มให้ตัวเองอีกที....กับ "รักที่เพิ่งผ่านพ้นไป" Timeaftertime Themoment Timepassedbutmemoriesstay DaybyDay Howlongwilliloveyou Feeling Art Abstract Artchitecture Cultural Thaitraditional Ayutthaya Thailand Landscape Sunset Siam Blackberryclassic