Album

پنجره_شعر_امروز

Oldhouse Tehran Tehranpic Iran Iranpics Streetlife Window Flowers ایران تهران تهران_گردی خیابان_پیروز پنجره پنجره_شعر_امروز خانه_قدیمیی خانه_قدیمی_ایرانی معماری_ایران
بهار پنجره ام را به وهم سبز درختان سپرده بود... Oldhouse Tehran Tehranpic Iran Iranpics Streetlife Piroozstreet Window Flowers ایران تهران تهران_گردی خیابان_پیروز پنجره پنجره_شعر_امروز خانه_قدیمی خانه_قدیمی_ایرانی معماری_ایرانی
بگشای در که وقت عاشقیست... Oldhouse Tehran Tehranpic Iran Iranpics Streetlife Piroozstreet Window Flowers ایران تهران تهران_گردی خیابان_پیروز پنجره پنجره_شعر_امروز خانه_قدیمی خانه_قدیمی_ایرانی معماری_ایرانی
هنوز هم گوشه کنارهای این شهر میشه دریچه های را، پنجره های را دید که سالهاست بسته است.هیچ کس یادش نمیاد کی باز بوده بجز آخرین نفری که پنجره را برای همیشه بست... Oldhouse Tehran Tehranpic Iran Iranpics Streetlife Piroozstreet Window Flowers ایران تهران تهران_گردی خیابان_پیروز پنجره پنجره_شعر_امروز خانه_قدیمی خانه_قدیمی_ایرانی معماری_ایرانی
Oldhouse Tehran Tehranpic Iran Iranpics Streetlife Window Flowers ایران تهران تهران_گردی خیابان_پیروز پنجره پنجره_شعر_امروز خانه_قدیمی خانه_قدیمی_ایرانی معماری_ایران
چهار Oldhouse Tehran Tehranpic Iran Iranpics Streetlife Piroozstreet Window Flowers ایران تهران تهران_گردی خیابان_پیروز پنجره پنجره_شعر_امروز خانه_قدیمی خانه_قدیمی_ایرانی معماری_ایرانی
یک‌پنجره برای من کافیست... Oldhouse Tehran Tehranpic Iran Iranpics Streetlife Piroozstreet Window Flowers ایران تهران تهران_گردی خیابان_پیروز پنجره پنجره_شعر_امروز خانه_قدیمی خانه_قدیمی_ایرانی معماری_ایرانی