Album

泰地道

濕__哂,唔__驚 不過大家玩得開心有咩所謂? 多謝泰地道老闆娘V姐同我地一齊主辦史上首個西環潑水節! Hkig 2016 Saiwan Shektongtsui Supportyourcommunity Songkran 西環 西環變幻時 石塘咀 潑水節 社區呢支莊上一世㗎 西柚辦公室 Saiyauoffice 西環潑水節