Album

แสงสว่างคือสัญญาณของการเริ่มต้น แต่ความมือไม่ใช่สัญญาณของจุดจบ

Q แสงสว่างคือสัญญาณของการเริ่มต้น แต่ความมือไม่ใช่สัญญาณของจุดจบ First Eyeem Photo