Album

حضرت_مادر

. . دَردهایم ؛ بـه « تـو » نزدیک ترم کردِه ! طبیب ... ترسَم این است که یک وَقت « مُداوا » نــشـود ... . . طبیب ❤ یازهرا حضرت_مادر انگشتر . .