Album

冬蟬

個人認為 本地蛋 及 自焚者 乃神來之筆 至於 冬蟬 就比較玄,睇到差啲訓著咗 We still have time and Never too late! 十年,我們可以做到很多! 唔好畀人睇死 Hkig 2016 Tenyears 十年