Album

หินเหล็กไฟ

เงาความตายแฝงในความชั่ว ความกลัวที่แฝงอยู่ในใจเค้า ทำบุญด้วยเงินที่ฉ้อฉลกลบบาปเก่า หวังซื้อบันไดไปสวรรค์ นักบุญขายวิญญาณ คาไลโดสโคป ยิ้มน่ะยิ้มให้กันแต่ข้างในคิด ดูเป็นมิตรไมตรีแต่ไม่จริงใจ มองดูตัวเราเองเรายังสำนึก ว่าลึกๆไม่อยากด้อยน้อยหน้าใคร ผู้คนแข่งขันแย่งชิงกันทุกอย่าง ทุกวิธีทุกทางเพื่อให้ได้มา หวาดระแวง หินเหล็กไฟ