Album

زوارم

▫ من میخوام وقتی همه نشستن تو خونه، کفشامو پام کنم بیام پیش تو. . . رَبِّ_إِنِّي_أَسْتَغْفِرُكَ_اسْتِغْفَارَ_حَيَاءٍ کفشهایم_کو کفشای_منو_کی_پاش_کرده کفشای_زشت کفشای_منو_نپوشی_داری_میری_وحید نمیپوشم_خودم_کفش_دارم پ.ن.: چند کفش بر در خانه ای در دره ی مهین زوارم
▫ فرشارو شستن 😊 They washed the carpets. . . فرشهایی شسته شده، روی دیواره ی حیاط امامزاده ای در زوارم پهن شده اند.
• مثل این است که از اول شب غم فردا پس در منتظر است خانه ویران! که در او حسرت مرگ اشک میریزد بر هیکل زیست! خانه ویران! که در او هرچه که هست رنج دیروز و غم فردایی است! عکس: خانه متروکه ای در زوارم شعر از: احمدشاملو
▫ دست های مادرم برگ های آلوچه های ریخته روی پرده ی چند تکه را، جدا می کند. دست_رنج_پدرم لوشی زوارم