Album

مردی_می_آید_ستم_سوز

▫ یک نفر با قلب من گفت مردی می آید ز خورشید . . شیر_مرد_بیشه_عشق مرد_مردستان_طاها میرسد_آن_غایب_آخر مردی_از_نسل_محمد آخرین_منجی_انسان مردی_از_دنیای_بهتر مردی_می_آید_ستم_سوز مردی_می_آید_ز_خورشید . مردی می آید ز خورشید... مردی می آید ز... مردی می آید... مردی...