Album

Congratulationcmu

ถ้าหากเธอจะทิ้งจะขว้างมันไป ก็ไม่เสียใจ อย่างน้อยได้ทำในสิ่งที่อยากทำ ก็เป็นสุขใจ ไม่ต้องให้เขารับรู้ว่าเราคือใคร แต่แค่อยากให้รับรู้ถึงความตั้งใจจริงที่จะให้ ถึงแม้จะไม่ต้องการ แต่ขอให้เก็บมันไว้ก็พอ ไม่ต้องดูแลอะไรมัน ไม่ต้องใส่ใจมัน แค่เก็บมันไว้ก็พอ Congratulationcmu ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม