Album

ไม่ถงไม่ถามกรูสักคำ

ตัดผมมาใหม่ชอบมาก !!ดูจากสีหน้าได้ อิดอกสั้นไปป่ะ ทรงผมตามใจช่าง ไม่ถงไม่ถามกรูสักคำ ไส้หมาแห้ง !!