Album

และที่สำคัญเธอพูดไม่ได้

บางครั้งก็รู้สึกว่าอยากนั่งมองท้องฟ้าไปวันๆ ก็เธอสวยทุกวัน และที่สำคัญเธอพูดไม่ได้