Album

Happybobbyday

Happybobbyday Bobby Ikon YG
孩子啊~样貌真心不是我的菜啊~~但就是喜欢你在舞台上很臭屁很自信~~那咪咪眼那大白的门牙~~恭喜出道+生日快乐😚 Happybobbyday Love Ma Boy 😚 Ikon Forever Ikonic