Album

กลางทะเลไปเกาะช้าง เย๊ เย

■ ■ ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง เ มื่ อ กี้ นี้ ■ ■ สำเนียง capture ของเทอ เล่นเอาฝรั่งขำ!! Relaxing Enjoying Life Taking Photos