Album

فـروشـــان

. ما نظر از خرقه پوشان بسته ایم  دل بـه مهـر بـاده نوشـان بسته ایم  جـان بکــوی مـی فـروشـــان داده ایم در بـه روی خود فــــروشـــان بستـــه ایم  بحـــر طــوفـــان زا دل پــر جـــوش مـــاست  دیـــده از دریـــای جـــوشــــان بستــــه ایم  اشـــک غـــم در دل فــــرو ریــــزیـــم مـــا  راه بــــر سیـــل خروشــــان بسته ایم  بــر نخیـــزد نالــــه ای از مـــــا رهی عهد الفت با خموشان بسته ایم 🌹رهی معیری🌹 . Kerman Bardsir Natural ایران_را_باید_دید Mustseeiran کرمان بردسیر Fri ,February 13 2015 Ig_kerman Mustseekerman @ig_kerman + @mustseeiran_insta + @mustseekerman