Album

اینور

کار اداری امروز منو نابود کرد 9/5km راه رفتن از بالا پایین کردن طبقه ها بگیر تا کاغذ بازی این سازمان به اون سازمان چه وضعشه! اداره بالا پایین اینور اونور کاغذ بازی گرما میز صندلی آسانسور خستگی بیحالی خواب تهران ایران مردم فرهنگ