Album

دولت_الکترونیک

. نوید_کمالی : « نهضت دیجیتال با شکل دهی دولت_دانا می تواند موجب تحقق دولت_توانا شود » یکی از دلایل افزایش فساد در نظامات اداری ، سیاسی و اقتصادی عدم وجود شفافیت در نظام_اطلاعاتی است ، که این عدم شفافیت موجب انحصار اطلاعات و در نتیجه تمرکز قدرت در مراکز غیر مصلح می شود . از این رو بنده معتقدم که پیگیری تحقق مفهوم دولت_دانا (Smart Government) به عنوان رهاورد نوین دولت_الکترونیکی ( E_gov ) می تواند با بهره گیری از بستر دیجیتال موجود در کشور و با فرهنگسازی عمومی و تکیه بر پشتوانه قانونی خود ، زمینه شکل گیری یک دولت_شفاف ، توانا و مقتدر را در عرصه ایجاد فضای سالم خدمت رسانی به ملت مهیا نماید که نتیجه آن افزایش بیش از پیش اعتماد مردم به توانمندی نظام_مقدس_جمهوری_اسلامی_ایران خواهد بود . دولت_الکترونیک . دولت_هوشمند . شهر_هوشمند . smart_gov . smart_government . e_government . smartcity . navidkamali . nkamali_ir