Album

پناهندگی

. . . رویای خام : روی دیگر رویای_امریکایی . . (Face off American_dream ) . . . ایام جوانی به دوران آرمانگرایی و رویاپردازی شهره است و شاید زیباترین ویژگی جوانی نیز همین خصلت زیبا باشد اما تا چه حد رویا پردازی صحیح و مفید است و زندگی را با چالش های غیرقابل کنترل روبرو نمی کند ؟ . شخصا تعداد زیادی از دانشجویان را از جنسیتها و سطوح مختلف علمی و اجتماعی می شناسم که مهاجرت و خروج از کشور آرزوی هر لحظه آنها است که غالبا این دلبستگی موجب تحمیل هزینه های مالی و روحی فراوان به خانواده هایشان می شود . در اینجا قصد نقد این عزیزان را ندارم اما این مطلب شاید برای مطالعه ایشان مفید باشد : http://goo.gl/vHIbnu . مهاجرت . پناهندگی . نوید_کمالی . American . Immigration . Navidkamali . Nkamali_ir . USA