Album

الهم_عجل_لولیک_الفرج

. . . این که این عکس مربوط به خودکشی دختری جوان در مشهد یا هر شهری دیگری است موضوع بحث من نیست ، در حقیقت آنچیزی که بیشتر از صحنه درد ، رنج و مرگ یک انسان درد آور است ، مرگ احساس و انسانیت در تماشاگران این لحظه تلخ زندگی است . . . دقیقا منظورم آن پسر جوانی است که دستهایش را بی تفاوت در جیبش گذاشته و نظاره گر مرگ یک انسان است ! البته باز هم خوشحالم که آن دو نفر دیگر به نوعی کم یا زیاد حالتی از اضطراب را به خود گرفته اند اما آن مرد جوان گویی شاهد یک حادثه معمولی و اتفاقی است . . . از دیدگاه بنده واکنش های عاطفی و احساسی ما به وقایع پیرامونی نشان از زنده بودن روح انسانیت در وجود ماست اما به تفاوتی به این حداقل وقایع ، حاکی از واقعیت تلخی است که آن را بایستی مرگ انسانیت نامید . . . متاسفانه دنیای مدرن غرب و جوامع غرب زده پیرو آن ظاهرا انسان را با لباس و رنگ و لعاب های زیبا آراسته اند اما در حقیقت در ازای آن روح بشریت را از بین برده و صرفا جسمی تو خالی و هوس جوی را جایگزین آن نموده اند . . . بنده معتقدم که بایستی برای نجات بشریت چاره ای الهی اندیشید . . ‌. الهم_عجل_لولیک_الفرج