Album

چشم_شور

. . . باورهای مردمی : چشم_شور ! پی نوشت : در حال قدم زدن و اندیشیدن بودم که در مسیر خود با درخت انار زیبایی برخورد کرد ، انار های زیبا و کوچک درخت توجهم را جلب کرد اما آجر سفید رنگی در کنار آن بیش از درخت و انارهایش برایم جالب توجه بود . در قدیم و گویا حتی در عصر مدرن فعلی برخی اعتقاد دارند که علامت زدن‌ اماکن و اشیا با آهک موجب دوری شیطان و چشم شور می شود . . . خوب یا بد باید پذیرفت که بسیاری از باورهای قدیمی در فکر و اندیشه انسانهای مدرن امروزی وجود دارد و . . .