Album

جهــان

. . . عـــــالم همـــه دریــا شـــود دریـــا ز هیبت لا شـــود آدم  نماند  و  آدمی  گــــر  خــــویش  بـــا  آدم زند دودی بـــرآید از فلك نــی خلق مـــاند نــی ملـــك زان  دود  ناگــــه  آتشی  بر  گــــنبد  اعظم  زند بشكافد آن دم آسمان  نی كون ماند نی مكان شوری درافتد در جهــان وین سـور بر ماتم زند گـــه  آب  را  آتش بــرد  گــه  آب آتش را خــورد گــه مــوج دریای عــدم بـــر اشــهب و ادهـــم زند خورشیـد  افتــد  در  كـــمی  از  نـــور  جان  آدمی كـــم پـرس از نامحـــرمان آنجا كـــه محرم كـم زند . . . مولوی اصفهان مثنوی نوید_کمالی Iran Nkamali_ir Navidkamali