Album

حراست

. . . . ‌ ماجرای آن ۳۰ سکه_طلا : هر فردی در طول عمر با کار و تلاش و جمع آوری مال حﻻل پس اندازی را جمع می کند ... اما روزگار هیچوقت قابل پیشبینی نیست و اگر از بد روزگار فردی بخواهد به زندان برود و در این کشور پهناور فرد قابل اعتمادی در خانه خود یا حتی خانه محقر پدریش نداشته باشد طبعا باید پس اندازش را با خود به زندان برده تا از آن حفظ و حراست کند . . . ماجرای این ۳۰ سکه هم گویا این گونه است و فکر بدی مانند رشوه دهی و ... نباید کرد !