Album

دشمنان

. . . بنده باور دارم که امید چشمه حرکت و تغییر در ماست ، در حقیقت امید که نداری قدرت حرکت به جلو را از دست می دهی ، دوست داری همه چیز را رها کنی و منتظر پایان خودت باشی . . . از دیدگاه من امید من ، تو و همه ما را بر می انگیزد تا بیشتر بکوشیم و بهتر باشیم و این بهتر شدن یکایک ما در نهایت کشور و ملت ما را بهتر و برتر می سازد . . . باید توجه داشته باشیم که مطمئنا کم هزینه ترین راه برای ضربه زدن به یکایک ما و حتی کشور ما از بین بردن روحیه امید و تعالی جویی در جامعه و حاکم سازی یاس و نا امیدی در جامعه پس باید کوشید کع قربانی ترفندهای دشمنان کوچک و بزرگ نشد . . . نوید_کمالی