Album

نظارت

. . . رژیم_رسانه ای یعنی آنچه شب و روز ذهن و اندیشه ما را پر می کنند اما ما هیچ نظارت و کنترلی بر آن نداریم ، یعنی رسانه ها هر چه را نمایش دهند و چاپ کنند و بگویند می خوانیم و می شنویم و می بینیم . . . آیا عاقبت این کنترل نکردن جامعه ما را به سمت و سوهای ناخواسته پیش نخواهد برد ؟ . . .