Album

مرعوب_غرب

. . . مرعوب_غرب شدن چیز پیچیده ای نیست . . . شاید خیلی از وقتی ها من و شما در رفتارها و افکار خود مرعوب غرب شده باشیم !!! بطور مثال وقتی دانشجوی دانشگاه ، یک هم اتاقی و یا یک هم دانشگاهی ما آرزویش پذیرش از غرب به هر بهایی است یعنی وی مرعوب غرب شده است . . . وقتی می شنویم که در یک نظر سنجی هزاران دختر و پسر آرزویشان را رفتن به غرب عنوان می کنند یعنی آنها مرعوب غرب شده اند . . . وقتی یک استاد_دانشگاه می گوید بچه ها به هر شکلی شده پذیرش بگیرید و از این مملکت بروید یعنی او مرعوب غرب شده است . . . وقتی . . . خلاصه اگر بگوییم وقتی فکر می کنی غرب بهشت برین است در حقیقت مرعوب تبلیغات غرب شده ای . . . برای رفعش هم تنها کافیست که در پی حقیقت باشی و پشت_صحنه تبلیغات غرب را مشاهده کنی . . . مهاجرت خامنه_ای Khamenei_ir