Album

محسن

. تصويري الخفجي محسن الخفجي_مول
😊 تصويري محسن الخفجي كورنيش_الخفجي خفجيناا
😊 😊 تصويري ماكدونالدز محسن الخفجي
. تصويري الخفجي محسن كورنيش_الخفجي
. تصويري الخفجي محسن كورنيش_الخفجي خفجيناا
. تصويري الخفجي محسن كورنيش_الخفجي
😊 تصويري كورنيش_الخفجي الخفجي محسن
😊😊 ذهب محسن
😊 تصويري الخفجي محسن كورنيش_الخفجي
😊 تصويري الخفجي محسن كورنيش_الخفجي
…………………………………………………………………………………………………… خواب عجیب و بیدار شدن و در افکار مغشوش پرسه زدن و خبر مرگ! شوکه شدن و لبخند بر لبانم و ... خنده های مضحک عصبی همیشگی!! سرگیجه و چرا های پیاپی...! چرا؟ یا بگذار در بدی ها بپوسم یا خوبی های نهفته در بدی ها را نشانم بده√ دلم چند اتفاق خوب بی تشویش میخواهد...از همان هایی که قبل تر ها اتفاق می افتاد... همچنان از عشق بگویم و چند بیت شعر تحویلم دهد و نوازش های بوسه وار... بدون ترس از افتادن اتفاق های نادر و ناگهانی از اینجا که من ایستاده ام ب قول خودش راهی طولانی در پیش است...گل_پاییزی_من نکند روزی خالی ببینم دنیا را ... هیچ را ببینم ... هیچم را نبینم ... پوچ را ببینم ... و دیگر نخواهم هیچ را ببینم... نکند معبود من... . . . با تو هیچ کس جز من بی سپر نمیجنگه/با تو هیچ کس بیشتر از این نمیجنگه:-(محسن چاوشی چشمه ی طوسی . هانیه_سامعی نفس بیمارستان مرگ عزا عقد ۲۲بهمن سرد گلایه خبر_بد تخت 11:11 خواب سنگین آبستن خوشحالی زندگی_سخت پاتوق ترس درخت ژست سبز گل_پاییزی_من Photo by:@faryal_b_ 21/11/94 کاشان_ظهر ………………………………………………………………………………………………………
😊 تصويري الخفجي كورنيش_الخفجي محسن
😊 تصويري الخفجي محسن
😊 تصويري الخفجي كورنيش_الخفجي محسن
😊 تصويري الخفجي كورنيش_الخفجي محسن
محسن
😊 تصويري الخفجي كورنيش_الخفجي محسن